Omdat door de corona maatregelen de ALV niet fysiek gehouden kon worden, werd gekozen voor MS-Teams. Omdat iedereen tijdig had ingelogd, konden wij stipt om 10.00 uur beginnen. Er namen 24 mensen, onder wie een enkele ouder, deel aan de vergadering.

De notulen van de ALV van 25 november 2019 en de jaarverslagen van het secretariaat en de TC werden vastgesteld. Er werden diverse vragen en opmerkingen gemaakt o.m. over opleidingen en coördinatie van scheidsrechters en trainers. De TC en bestuur zullen hierover in gesprek gaan.

Voordat de financiële stukken behandeld werden, kwam het verslag van de kascommissie aan de orde. Uit het verslag bleek dat tijdens de controle geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. De kascontrolecommissie adviseerde dan ook het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, waar de vergadering, na bespreking van de financiële stukken, mee instemde. Achtereenvolgens werden, na toelichting door de diverse penningmeesters, de jaarverslagen, de jaarrekeningen en de begrotingen van de Vereniging, Steunfonds en Topsport vastgesteld. Topsport zal alsnog een actuele begroting produceren.

De termijn van Bart van den Bogart in de kascommissie is beëindigd. Marc Adelmund en Martijn Kwak vormen nu de kascommissie. De vergadering koos Evert Jan Hummelen als reservelid.

Het voorstel van het bestuur was om de contributies ongewijzigd te laten, met dien verstande dat de NBB contributie volledig wordt geïncasseerd en van de verenigingscontributie voorlopig de helft. Aan het einde van dit seizoen zal bezien worden wat de financiële consequenties hiervan zijn. Het bestuur zal zich dan beraden of er dan alsnog een ander besluit genomen moet worden. De vergadering ging akkoord met het voorstel.

Elly van Bochove-Hartog en Marc van Vilsteren werden herkozen in het bestuur als secretaris resp. algemeen bestuurslid/vice-voorzitter. Elly van Bochove was in de TC niet herkiesbaar als coördinator mini’s. Nadat hij zich had voorgesteld, werd Igor Gavic in haar plaats gekozen. De overige leden van de TC werden allen herkozen.

Over diverse vacante posities in de TC, zoals coördinator scheidsrechters, – trainers en – heren teams, maar ook over de werkzaamheden in de activiteiten-, feest-, communicatie- en sponsor commissie werd op positieve wijze van gedachten gewisseld. De TC en het bestuur zullen hierover met een aantal personen in gesprek gaan.

Aan het eind van de vergadering werd Peter van Driel gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van CBV Binnenland.