AGENDA DIGITALE ALV CBV BINNENLAND OP ZATERDAG 16 JANUARI 2021 OM 10.00 UUR

1. Opening en mededelingen.
2. Vastellen van de agenda.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen ALV van 25 november 2019.
5. Jaarverslag Secretariaat 2019-2020.
6. Jaarverslag Technische Commissie 2019-2020.

7. Bevindingen Kascontrole Commissie.

8. Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2019-2020 CBVBinnenland.
9. Begroting 2020-2021 CBVBinnenland.
10.Jaarverslag en jaarrekening 2019-2020 Stichting Topsport.
11. Begroting 2020-2021 Stichting Topsport.

12.Jaarverslag en jaarrekening 2019-2020 Stichting Steunfonds. 13.Décharge bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. 14.Verkiezing leden van de kascontrole commissie.
15.Vaststelling contributies 2020-2021.

16.Verkiezing bestuursleden:
* Aftredend en herkiesbaar:

– Secretaris Elly van Bochove-Hartog
– Algemeen bestuurslid en
Marc van Vilsteren
Vice voorzitter

17. Verkiezing leden Technische Commissie:
(alle TC leden zijn conform het Huishoudelijk Reglement ieder jaar aftredend) * Aftredend en niet herkiesbaar:

– Coördinatie mini’s
* Aftredend en herkiesbaar:

– Voorzitter Robert Jansen
– Wedstrijdsecretaris Gerard Ritstier
– Materiaal commissaris Machiel Schouten
– Kleding commissaris Els van Oosten
– Ledenadministratie Gea van Vilsteren
– Secretariaat planning taken Gea van Vilsteren
en Christa Onnink
– Coördinatie dames en meisjes Wilma van der Hulst

– Coördinatie jongens Harold de Bruin

* Verkiesbaar in vacante positie:
– Coördinatie mini’s

* Vacante posities: Igor Gavic
– Coördinator Scheidsrechters

– Coördinator Trainers
– Coördinator Heren teams

 1. Leden diverse commissies * Vacante posities:
  – Voorzitter Sponsor commissie
  – Leden Communicatie commissie

  – Leden Feest commissie
  – Leden Activiteiten commissie
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Elly van Bochove-Hartog

Omdat de ALV door de Corona perikelen per MS Teams digitaal wordt gehouden dient u zich voor 6 januari 2021 aan te melden als deelnemer aan de vergadering.

Indien u zich aanmeldt voor de Teams vergadering dan krijgt u de ALV stukken opgestuurd. Neemt u geen deel aan de ALV, maar wenst u wel de stukken te ontvangen, stuur dan een mail met dat verzoek aan secretaris@cbvbinnenland.nl.

Voor de algemene vergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur (secretaris@cbvbinnenland.nl) zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de algemene vergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Tegenkandidaten voor een functie bij CBV Binnenland kunnen zich uiterlijk één dag voor de vergadering opgeven bij het secretariaat (secretaris@cbvbinnenland.nl).

Er zijn diverse vacante posities in de TC als in meerdere commissies. Indien u daarin interesse heeft, laat dat dan weten aan het secretariaat (secretaris@cbvbinnenland.nl).

Alleen leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht, maar iedereen kan participeren in de ALV vergadering.